dilluns, 6 de juliol de 2015

ACTIVITATS REEIXIDES DEL SEMINARI 2014-2015. CASTELLDEFELS, ESPLUGUES DE LLOBREGAT, SANT JOAN DESPÍ, SANT JUST DESVERN. (ZONA 1)


Escola Matilde Orduña (Esplugues de Llobregat)

Títol: The time. 
Nivell educatiu: 3r EP.
OBJECTIUS:  Aprendre a preguntar i dir l’hora. 
CONTINGUTS: Estructures: What time is it? It’s ....o’clock, It’s.....past ....,It’s a quarter past...., I’ts a half past...., It’s ... to....., It’s a quarter to....Escola Lola Anglada (Esplugues de Llobregat)


Títol: Snow White (going to the theatre).  
Nivell educatiu: 3r Primària. 
OBJECTIUS: 
- Produir preguntes bàsiques i diferent vocabulari referent a la roba i el menjar
en anglès. 
- Comprendre i assimilar el contingut d’un conte tradicional. 
- Utilitzar la llengua anglesa com a eina de comunicació. 
CONTINGUTS: 
- Participació en les activitats proposades a l’aula. 
- Reproducció del vocabulari relacionat amb el menjar i amb la roba. 
- Ús d’estructures gramaticals: “Do you like...?”, “I like / I don’t like”, “I’m wearing” “I have got”...
- Comprensió de l’estructura pròpia d’un conte tradicional (Snow White). 
- Lectura i comprensió del vocabulari relacionat amb el menjar i la roba i comprensió global de l’obra. Compleció de textos (filling gaps).Escola Joan Maragall (Esplugues de Llobregat)Títol: Measuring parts of the body.  
Nivell educatiu: Segon Curs de Primària. 
OBJECTIUS: 
- Repassar els números del 1 al 20 (vocabulari)
- Aprendre diferents parts del cos (ear, nose, mouth, neck, hand, foot ) (Vocabulari)
Comprendre el significat de la frase: 
   My + (part of the body) is (lenght) + centimetres (Estructura comunicativa)
CONTINGUTS: 
Vocabulari
- Números de l’1 al 20
- Parts del cos (ear, nose, mouth, neck, hand, foot )
Funcions del llenguatge
Mitjançant per una banda els números de l'1 al 20, i parts del cos apresses, els alumnes comprendran una estructura comunicativa bàsica que relacionarà un número amb la mida d'una part del seu cos.

Escola Isidre Martí (Esplugues de Llobregat)

Title: A yankee in kings Arthur’s Court.  
Level: 4th grade. 
AIMS: 
- Learn new vocabulary
- Study this literary composition
- See the differences between then and now
- Prepare children to go and see the play
CONTENTS
- New vocabulary
- Songs
- Short descriptions
- The story: A yankee in kings Arthur’s CourtEscola Gras i Soler (Esplugues de Llobregat)

Title: Knowing better our language assistants. 
Level: 6th grade 
AIMS: 
To improve speaking and writing skills in a motivating and meaningful way.
CONTENTS
-       Present tense revision
The students can write and ask questions in present tense.
The students can speak among themselves and with the Language Assistants.
The students can share some personal information about the Language assistants with mates.
The students can write a text about the Language Assistants and about themselves.
-        Enthusiasm, interest and participation in the activity


Escola Can Vidalet (Esplugues de Llobregat)


Title: GOING SHOPPING. 
Level: 5TH GRADE 
AIMS: 
-To improve the English fluency of students
-To improve the writing and speaking competence
-To work the dialogue
-To work how to go shopping
- To work in group
-To develop a creative and significant learning and self-learning
CONTENTS:  
- Questions used when you shop: What time does it open/close?; How much is it?
- Answers used when you go to shop: Hello; I’d like ...; It’s ....punds; Here is your change; thank you
- Comunicative expressions: hello; bye bye/ see you soon/ have a nice day
- Vocabulary: clothes, food, pets and museums.


Escola Espai 3 (Sant Joan Despí)
Title: ALPHABET ACTIVITIES. 
Level: Y3
AIMS: 
· Identifying letters of the alphabet .
· Named letters of the alphabet.
· Spelling words .
· Recognising and spelling partners’ names.
CONTENTS
- Introduce the letters of the Alphabet through a traditional song.
- Identify each letter with the correct sound.
- Classify each letter to put in the right order.
- Participate singing the song.
- Spell the name of your parners and other words such as numbers or colours.
- Make new words or sentences after spelling.
- Look for new songs to which the alphabet is involved in.


Escola Gran Capità (Sant Joan Despí)Títol: ROLE-PLAY (Doctors and patients) 
Nivell Educatiu: 5è de primària
OBJECTIUS: 
1. Entendre el significat i les principals diferències entre: pain, ache and ill. 
2. Conèixer el vocabulari específic de les malalties més habituals. 
3. Fomentar el diàleg, fent ús d’un vocabulari més específic. 
4. Entendre les preguntes i respondre-les fent un ús correcte de les estructures treballades. 
5. Millorar l'expressió i comprensió oral. 
6. Desenvolupar la motivació per aprendre. 
7. Avaluació del procés.
CONTINGUTS
1. El vocabulari específic – malalties. 
      2. Les estructures lingüístiques treballades: Present Simple, Past Simple, Modal verbs (advices).Escola Roser Capdevila (Sant Joan Despí)Títol: LUNCHBOX BINGO
Nivell Educatiu: 2n de Primària
OBJECTIUS: 
Recordar i ampliar el vocabulari de fruites i verdures
Reconèixer / fer  preguntes i saber contestar-les 
Treball en equip dels membres del diferents grups durant el Lunchbox Bingo

CONTINGUTS:
-  Vocabulari de fruites i verdures
-  Estructures per demanar i respondre:
o    What do you want? / I want a lemon.
o    What is this? / This is a lemon.


      Escola Pau Casals. Sant Joan Despí.


Title: We’re going to paint . 
Level: INFANT SCHOOL 4 YEARS
AIMS: 
·          Identify the colours.
·          Identify the routines.
·          Understand orders.
CONTENTS
Colours.
- Daily routines.


Escola Joan Perich i Valls. Sant Joan Despí.Títol: Five little Monkeys Drama.
Nivell Educatiu: Educació Infantil.
OBJECTIUS: 
Aprendre una cançó
Introduir i consolidar nou vocabulari d’acord amb l’edat dels alumnes
Dramatitzar una cançó
Exposar als alumnes a escoltar instruccions en anglès
Gaudir fent servir una llengua estrangera
Crear una màscara per la pròpia dramatització
Promoure l’autonomia i iniciativa de la Language Assistant

CONTINGUTS
Vocabulari: family members, doctor, numbers and animals
Cançó: “Five little monkeys jumping on the bed”
Instruccions en anglès

Crear una màscara per la pròpia dramatització
Promoure l’autonomia i iniciativa de la Language AssistantEscola Montseny. Sant Just Desvern.


Títol: FOOD.
Nivell Educatiu: 5TH LEVEL
OBJECTIUS: 
a) Incorporar i fer servir el vocabulari d’alguns aliments ( some fruits and vegetables). 
b) Escoltar i comprendre frases afirmatives, negatives i interrogatives per expressar els gustos en el menjar en 1ª i 3ª persona. 
c) Explicar els propis gustos referits al menjar i fer preguntes als altres en 1ª i 3ª persona. 
d) Contestar preguntes sobre el menjar en primera i tercera persona. 
e) Millorar la pronúncia i l’entonació a partir de la lectura expressiva i l’enregistrament d’audio d’un text referit al menjar. 
f) Aplicar l’après en un context a partir de la memorització i de l’enregistrament en vídeo d’una dramatització: “At the greenshop”. 
g) Mostrar respecte pels torns de paraula, les intervencions i produccions dels altres.
CONTINGUTS
a) Vocabulari d’algunes fruites i verdures: grapes, Peppers peaches, onions, olives, pears, mushrooms, peas, green beans, sweetcorn.
b) Frases afirmatives, negatives i interrogatives per expressar gustos en el menjar ( like, don’t like, likes, doesn’t like, hate, hates. Ús the do/ does/ doesn’t). 
c) Lectura sobre encarregar una pizza i els ingredients que porta. 
d) Dramatització curta d’anar a comprar a una verdureria. ”At the greenshop”Escola Madre Sacramento. Sant Just Desvern.
Title: ANIMAL CARDS
Level: 2ND YEAR
AIMS: 
-       Distinguish between wild animals, domestic animals and pets.
-       Relate animals to their corresponding habitat.
-       Distinguish types of animals according to their diet.
-       Recognise the different ways animals move.
-       Classify animals according to the way they reproduce.
-       Develop attitudes of interest and curiosity towards the animal world.
-       Develop skills to review information and apply it to little projects. 
CONTENTS
-       Wild animals and domestic animals .
-       Animal habitats (land/ water).
-       The way animals move (swim, jump, walk and fly).
-       Animal diets. Classification: herbivores, carnivores and omnivores.
-       Animal reproduction: Classification: viviparous and oviparous. 


Escola Montserrat (Sant Just Desvern)Títol: CREATING A MENU
Nivell Educatiu: 3r
OBJECTIUS: 
- Reproduir oralment i per escrit diferents tipus de menjar.
- Preguntar sobre quin menjar t’agrada i quin no t’agrada.
- Respondre preguntes sobre quin menjar t’agrada o no t’agrada.
- Conjugar el verb LIKE amb la 1a persona del singular i la 3a persona del singular.
- Escriure un menu en petits grups.
- Presentar oralment un menu.
- Participar activament en l’activitat.
- Saber respectar el torn de paraula.
- Treballar en equip.
- Saber preguntar als LA dubtes o demanar ajuda.
CONTINGUTS
- Food: ice cream, yoghurt, strawberries, sandwiches, chicken, salad, water, fruit juice, chocolate, crisps
     - Estructures: I like.... // He or she likes..... 
     - Preguntes i respostes: Do you like......? Yes, I do / No, I don’t  
     - Parts d’un menú
     - Recycled vocabulary about food: rice, soup, sausages, oranges, apples, etc.


Escola Lluís Vives (Castelldefels)


Títol: FOOD WE LIKE
Nivell Educatiu: 3r
OBJECTIUS: 
- IDENTIFICAR I ESMENAR EL VOCABULARI RELACIONAT AMB ELS ALIMENTS 
-FER ÚS DEL i LIKE/ I DON’T LIKE EN RELACIÓ AL MENJAR. 
-EMPRAR LA FORMA INTERROGATIVA “ DO YOU LIKE?” I CONTESTAR FENT ÚS DE LA SHORT ANSWER AFIRMATIVA O NEGATIVA.
CONTINGUTS
      -VOCABULARI -CHICKEN, CHOCOLATE, CRISPS, FRUIT JUICE, ICE CREAM, SALAD, SANDWICHES, STRAWBERRIES, WATER, YOGHURT. ESTRUCTURES 
      - I LIKE ........./ I DON’T LIKE......... - DO YOU LIKE.........?YES, I DO /NO, I DON’T


Escola Garigot. Castelldefels.Title: Comparatives & Superlatives by Robots
Level: 5th GRADE
AIMS: 
- Introduce in an oral and written way structures and vocabulary related to personal descriptions. 
- Write short personal descriptions.
CONTENTS
- Use the correct grammar elements in order to compare people (comparatives and superlatives). Some examples can be the followings: He is taller than…. He is more handsome than… He is the tallest He is the most handsome 
     - Main vocabulary: Thin, old, sad, tall, short, amazing, unusual, interesting, beautiful, handsome, clear, happy, pretty, nice, small, big, short…


Escola Edumar. Castelldefels.


Title: Personal introduction-Speaking bubble dialogue
Level: 3rd
AIMS: 
-To promote a natural interaction by using the basic structures and vocabulary required in a beginning conversation.
-To put into practise the beginning and ending structures whilst improving English speaking and reading fluency, plus the phonology.
-To create a closer natural context in a more dynamic activity for the English language use, in order  to arose motivation whilst improving oral skills.
CONTENTS
-Questions about  personal data, family, hobbies, likes and dislikes, routines…:
-Hello, how are you?
I am fine, thank you. What's your name? How old are you?
My name is...and I am...years-old. And you?
Have you got a brother or a sister?
Yes, I have / No, I haven't. And you?
Have you got a pet?
Yes, I have (I have a dog, I have a cat, I have…) / No, I haven't. And you?
Do you like playing sports? What's your favourite sport?
Yes, I do. I play basketball, I play volleyball, I swim… / No, I don't. And you?
What's your favourite  colour?
My favourite  colour is..And you?
What do you have for breakfast in the morning, at home?
I usually have a glass of milk, a bowl of milk with cereals, a yoghurt, an orange juice, an apple juice, a toast with jam...
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada