dimecres, 1 de juliol de 2015

ACTIVITATS REEIXIDES DEL SEMINARI 2014-2015. COLLBATÓ, SANT ESTEVE SESROVIRES, CASTELLVÍ DE ROSANES, GAVÀ, VILADECANS I SANT CLIMENT DE LLOBREGAT. (ZONA 2)Escola Vinya del Sastret (Sant Esteve Sesrovires)

     Títol: SEASONS AND CLOTHES. 
Nivell educatiu: 2n de primària.
OBJECTIUS: - Identificar el vocabulari relacionat amb les estacions i la roba.
- ReproduÏr el vocabulari i l’estructura gramatical “What do you wear” mitjançant el  role-playing.
- Adquirir confiança en l’expressió oral.       

- Gaudir cantant i escoltant la cançó.
-  Mostrar una actitud positiva vers l’activitat.
CONTINGUTS:
1. Vocabulari principal:           

Summer, spring, autumn, winter.           
Skirt, T-shirt, shorts, sandals, coat, trousers, jumper, hat, scarf. 
2. Estructures gramaticals:           
“What do you wear in...”           
“I’m  wearing...”           
“I wear...”. 
3. Cançó: 
“Four seasons”.            
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c

Escola La Roureda (Sant Esteve Sesrovires)


Title: Do you like…?
Level: 4th grade. 
AIMS: 
Asking and giving information playing a game
CONTENTS
Communicative structures to use:
Do you like….?
Yes, I do.
No, I don’t.
What do you like doing?
Vocabulary to use:
Making models, rollerblading, doing karate, taking photos, listening to music, reading
comics, playing computer games, playing basketball


Escola Sant Climent (Sant Climent de Llobregat)


Títol: ENGLISH CORNERS 
Nivell educatiu: 4th
OBJECTIUS: 
-       Treballar en petits grups de forma autònoma les diferents habilitats: listening, speaking, reading and writing.
-       Reforçar les estructures comunicatives treballades a classe.
-       Escoltar una història i llegir-la per plaer.
-       Escoltar, llegir i entendre una història.
-       Llegir, entendre i representar un diàleg d’una situació de la vida real.
-       Practicar la pronunciació.
-       Utilitzar adequadament diferents materials digitals.
-       Identificar, nomenar i escriure correctament el vocabulari treballat.
-       Participar en els jocs proposats de manera respectuosa i adequada.
CONTINGUTS: 
Continguts de lèxic i estructures:
-Actions a dog can do (barking, eating, running...)
-Parts of the body (revision).
-Types of dogs(dingoes, “toy dogs”, Police dogs...)
-Subjects and days of the week (revision)
-I’ve got/I haven’t got (subject) on (day of the week).
-Places in a town (library, petrol station, square...)
-Types of shops(greengrocer’s, baker’s, butcher’s...) and food (sausages, bread, bananes...)
-How much is it? It’s _____pounds/pence    How much are they?They’re________pounds/pence.
 Continguts d’aspectes socioculturals:
-Safistacció de recordar paraules i estructures gramaticals conegudes.
-Respecte per la resta del grup.
-Confiança en fer servir el llenguatge quotidià.
-Plaer d’aprendre coses sobre els gossos.
-Plaer de llegir una història sobre un concurs de gossos.
-Plaer de representar un diàleg.


Escola Jacme March (Gavà)


Title: Description of a famous sportsman/sportswoman.
Level: 3rd grade. 
AIMS: 
Describe a famous sportsman/sportswoman.
Find information in the internet about this person (photo).
Make a speech about this person.
Ask questions and answers them. 
CONTENTS
Description of a person: adjectives, nouns, verbs,...
Vocabulary of the sport.
Make a speech.
Ask and answer question.


Escola Marcel·lí Moragas (Gavà)Títol: The opposites.  
Nivell educatiu: 3r de primària. 
OBJECTIUS: 
- Fomentar la llengua oral anglesa.
- Crear vincles entre les LA i els alumnes.
- Ser capaços de pensar en llengua anglesa.
- Ampliar vocabulari.
- Guadir de l’activitat
- Respectar les normes del joc.
CONTINGUTS: 
- Diferències.
- Antònims.
- Vocabulari.

Escola L'Eramprunyà (Gavà)


Títol: ORAL ENGLISH CORNERS  
Nivell educatiu: 3r de primària. 
OBJECTIUS: 
- Escoltar i entendre missatges en interaccions variades.
- Expressar-se i interactuar oralment en situacions senzilles que tinguin un contingut conegut.
- Reconèixer i saber utilitzar el vocabulari après a classe de manera autònoma.
CONTINGUTS: 
- Vocabulari treballat a l’aula.
- Estructures gramaticals senzilles per fer frases senzilles.
- El conte: comprensió d’una història amb continguts educatius


Escola Can Palmer (Viladecans)


Title: Pretty  Ritty. .
Level: 4th 
AIMS: 
I made this activity thinking in Carnival and Valentine¨s day so one of the aims was  to give to the pupils information about
these special dates with a famous  tale.
Also my aims are the follow:
To learn a  tale in english
To listen carefully when the language assistants become storytellers and they have  to get details.
To  listen to the others pupils as well.
To learn new vocabulary and grammar.
To  use that new  language  when the make the play in each character.
To pronounce the dialogues in the right way.
To recognize the affirmative,negative and interrogative of the verb to be and in  others verbs as well.
To make the masks  in a  group with a positive and participative manner.
To review the verb  to be  in a funny context. 
CONTENTS
1-Linguistic  knowledge:
   Vocabulary and grammar:
    He´s in love /  he´s not in love
    He´s a cat  /   she´s  a rat /  you´re bad.
    I like your voice / I don´t like your voice.
    Can you sing a song for me? Yes I can
    Listen to me / let me see
    He jumps / She runs / she find / She buys / off he goes  / marry me/draw,cut..
    Cat  / dog / donkey / cock / rat / ritty.
    Pretty / sorry / hungry / poor / coin / red ribbon / there / well / help.
2-To read and to write:
    Each character will be play for each  student and they  have to ride,write,and learn the text of the one  that they had
    chosen.
3-To listen and to talk:
    To listen the story.
    To understand the tale.
    To reproduce the vocabulary and grammar  that  they already know and the  one that they had learned with this
    activity.


Escola Marta Mata (Viladecans)


Title: “Look and Run” -Boardgame-
Level: 5th
AIMS: 
Stimulate oral communication.
Set some language structures through memorizing (questions ).
Make simple sentences based in visual information, using all the resources the children know (vocabulary and structures)
Understand a question through its context.
Cooperate looking for the answer with the interaction of all the group and in the decision about the final sentence.
CONTENTS
  • Basic vocabulary about numbers, colors, places, animals, actions…
  • Basic questions about numbers, colors, places, animals, actions…
    1-What colour/number/part…?
    2-Where is…?
    3-Is there a…?
  • Basic structures describing objects, places, actions...


Escola El Garrofer (Viladecans)


Títol: TELL ME ABOUT YOURSELF (Board game)  
Nivell educatiu: 6è curs de primària. 
OBJECTIUS: 
- Fer i contestar preguntes d’informació personal.
- Interactuar amb els companys per parlar sobre un mateix i els propis gustos. 
- Revisar el vocabulari treballat al llarg de l’etapa. 
-  Fer ús del “present simple” i del “present continuous” de forma oral.
CONTINGUTS: 
-Preguntar i respondre preguntes bàsiques de coneixença entre persones. 

Estructures comunicatives: What’s your name? I’m ... What’s your favourite food? My favourite food is... How old are you? I’m....years old. How do you spell your name? What do you like doing? I like.... What’s your favourite subject? My favourite subject is.... Who is your best friend? My best friend is... What’s the name of your school? The name of my school is... When’s your birthday? My birthday is on... What’s your favourite colour? My favourite colour is... What are you wearing? Today I’m wearing... Where do you live? I live in Viladecans. Where are you from? I’m from.... Have you got any brothers or sisters? Yes, I’ve got a... /No, I haven’t. Have you got a pet? Yes, I have a ..../No, I haven’t. What do you look like? I’ve got short black hair and big green eyes. What’s your favourite hobby? My favourite hobby is... What’s your favourite music band? My favourite music band is...


Vocabulari: Family Clothes Animals Subjects Food Physical Appearance Sports and Hobbies Colours


Escola Montserratina (Viladecans)


Title: PRESENTATIONS AND INTERVIEWS
Level: 5th
AIMS: 
- Practise basic vocabulary related to introductions and presentations 
- Revise typical structures of commonly asked questions 
- Revise the present simple 
- Use phonetic aspects, rythm and intonation 
- Participate in oral interactions in real or simulated situations
CONTENTS
- Asking and answering personal questions 
- Using models in order to acquire vocabulary and structures 
- Acting out a role-play 
- Recognising specific vocabulary and structures 
- Pronuntiation, intonation and rhythm of the structures and vocabulary learnt


Escola Mare de Déu de Montserrat (Castellví de Rosanes)
Títol: Learning to play chess  
Nivell educatiu: .
OBJECTIUS: 
-       Seguir les instruccions bàsiques en un joc.
-       Aprendre el vocabulari relacionat amb els escacs.
-       Aplicar el vocabulari aprés en una situació de joc real.
-       Incrementar la capacitat de concentració.
CONTINGUTS: 
-       Vocabulari bàsic dels escacs.
-       Nom de les peces dels escacs.
-       Moviments de les peces dels escacs
-       Incrementar la capacitat de concentració.


Escola La Salut. Collbató.


Títol: Describing Faces 
Nivell educatiu: Cicle Mitjà, tercer.
OBJECTIUS: 
- Utilitzar estructures gramaticals treballades per descriure aspectes facials.
- Reproduir de forma oral les estructures gramatical i vocabulari sobre les parts de la cara
treballats a l’aula.
CONTINGUTS: 
- Les parts de la cara: eyes, nose, mouth, teeth, ears, lips, cheeks, hair,...
- Adjectius: Big, small, large, long, short
- Estructures gramaticals: She/he’s got…, he/she’s….
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada